Utorak, 28 Prosinac 2021 11:48

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

   

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br: 125/11,64/15 i 112/18), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora  Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić (Ur.broj: 2125/53-3135/21. od 23. studenoga 2021. godine) Opća bolnica Gospić, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 • Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora Opće bolnica Gospić u poslovnoj zgradi Opće bolnice Gospić – Poliklinika - upisanoj na k.č.br. 3640/2 z.k.ul. 2270 k.o. Gospić na adresi Kaniška 111, ukupne površine 42 m2 (dvije prostorije).
 • Namjena poslovnog prostora: obavljanje djelatnosti pogrebnika (opremanje umrlog bolničkog pacijenta kao i svakog drugog umrlog izvan bolnice ukoliko je dovezen u navedene bolničke prostorije radi obdukcije ili iz drugih razloga).
 • Minimalni početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 50 kuna/ m2 bez PDV-a. Zakupnina se mora platiti unaprijed, najkasnije do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec.
 • Uključene u zakupninu režije za vodu, struju i grijanje.
 • Vrijeme zakupa: Poslovni prostor iz točke 1. daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.
 • Bitni elementi ugovora: Poslovni prostor ima priključak struje, vode i grijanja. Prostor se daje u zakup u viđenom stanju-uređen za obavljanje djelatnosti te uz potreban inventar. Zakupnik se odriče prava potraživanja za uložena sredstva u poslovni prostor i to s bilo koje osnove, bez obzira da li su sredstva uložena sa ili bez znanja zakupodavca. Prestankom ugovora o zakupu zakupnik je dužan dovesti prostor u prvotno stanje na svoj trošak. Zakupodavac zadržava pravo koristiti prostor bolničke patologije za svoje potrebe uvažavajući sva prava koja ugovorom o zakupu dobije zakupnik.
 • Jamčevina: Ponuditelji su dužni prethodno uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.100,00 kuna (dvostruki iznos od početne najamnine) na račun Opće bolnica Gospić IBAN: HR 5723900011100341722 otvoren kod Hrvatske poštanske banke Zagreb OIB: 75672221336, OIB Ponuditelja i opis plaćanja „Jamstvo za ozbiljnost ponude za zakup poslovnog prostora”.
 • Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.
 • Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu. 
 • Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju ponuditelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, a koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 2. ovog natječaja.
 • Ponuda mora sadržavati slijedeće podatke:
 • ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu) odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravnu osobu), OIB, te naziv banke i IBAN
 • visinu ponuđene mjesečne zakupnine

Dokazi sposobnosti natjecatelja:

 • preslika osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba,
 • ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu koju izdaje nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje strukovnog ili poslovnog registra, a kojom dokazuje da ima registriranu potrebnu djelatnost. Dokaz ne smije biti stariji od tri mjeseca do dana objave natječaja, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj kopiji,
 • potvrdu porezne uprave o ispunjenju svih obveza plaćanja poreza i doprinosa u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariju od 30 dana od objave ovog natječaja,
 • uvjerenje nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u pravnoj osobi nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga, da nije donijeta nepravomoćna presuda, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja,
 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izvornik ili ovjerena preslika potvrde Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova kojim se dokazuje status osobe koja ima pravo prvenstva sukladno čl. 6. st. 9. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, ne starije od 6 mjeseci (odnosi se samo na one ponuditelje koji se pozivaju na to pravo)
 • izvornik ili ovjerena preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 10., nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (odnosi se samo na one ponuditelje koji se pozivaju na to pravo).
 • Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja u cijelosti ispunjava uvjete natječaja te nudi najviši iznos zakupnine.
 • Sukladno odredbama čl. 6. st. 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), čl.132., ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
 • Ako pristignu dvije ili više ponuda koje u cijelosti ispunjavaju zahtijevane uvjete s ponuđenim istim iznosom mjesečne zakupnine, prednost ima ponuda koja je ranije zaprimljena.
 • Javni natječaj objavit će se u “Večernjem listu”, internet stranici i oglasnoj ploči OB Gospić, te na prostoru koji se daje u zakup.
 • Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave ovog natječaja u “Večernjem listu”.
 • Ponude treba dostaviti na adresu: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ, Kaniška 111, 53000 Gospić s naznakom: »Javni natječaj za zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti pogrebnika – ne otvaraj« i imenom/nazivom te adresom ponuditelja.
 • Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 • Otvaranje ponuda nije javno.
 • O rezultatima izbora ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka za predaju ponuda. S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu na određeno vrijeme od 5 godina kao ovršna (solemnizirana) isprava na trošak ponuditelja/zakupnika.
 • Ako odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ga ne sklopi u roku od 10 dana od primitka odluke o odabiru gubi pravo na povrat jamčevine, a poslovni prostor će se ponuditi sljedećem ponuditelju s najpovoljnijom ponudom, uz uvjet da prihvati cijenu ponuđenu od odabranog ponuditelja koji je odustao od sklapanja ugovora ili ga nije sklopio u roku od 10 dana od primitka odluke o odabiru.
 • Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – osiguranja plaćanja zakupnine i povrata poslovnog prostora u posjed bolnice slobodnog od osoba i stvari u roku od 8 dana od otkaza ili prestanka ugovora o zakupu – najpovoljniji ponuditelj je dužan prije potpisa ugovora o zakupu uplatiti na račun zakupodavca iznos od dvije početne mjesečne zakupnine. Navedeni iznos služit će kao osiguranje urednog plaćanja zakupnine te će se po prestanku ugovora o zakupu vratiti zakupniku pod uvjetom da uredno ispuni sve obveze prema zakupodavcu.
 • Opća bolnica Gospić se obvezuje predati poslovni prostor u posjed izabranom zakupniku po zaključenju Ugovora o zakupu, a o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik.
 • Opća bolnica Gospić zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj, bez iznošenja razloga.
 • Sve informacije o oglašenom natječaju mogu se dobiti u Opća bolnica Gospić, radnim danom od 10 do 12 sati ili na broj telefona 053/572-917. Poslovni prostor može se razgledati uz prethodnu najavu i dogovor radnim danom od 10 do 13 sati.

                                                                                                                                        

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Opća Bolnica Gospić