Petak, 29 Listopad 2021 14:53

Natječaj za prijem u radni odnos

 

 

   

Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17.), ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

 

 • doktora medicine – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme 24 mjeseca u objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP
 • doktora medicine – specijalistu ginekologije i opstetricije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjel za ginekologiju i porodništvo,
 • medicinske sestre/tehničara (SSS) - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnog radnika) u Odjel za dječje bolesti,
 • stručni prvostupnik sestrinstva – bacc.med.techn. (VŠS) - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnog radnika) u Odjel za unutarnje bolesti,djelatnost hemodijalize

 Uvjeti pod a):

 • završen medicinski fakultet,
 • položen odgovarajući stručni/specijalistički ispit,
 • odobrenje za samostalan rad.

Uvjeti pod c):

 • završena srednja stručna sprema za zanimanje medicinska sestra/tehničar,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad.

Uvjeti pod d):

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij sestrinstva
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu (presliku),
 • diploma/svjedodžbu o završenom studiju/školi (presliku),
 • uvjerenje o položenom stručnom/specijalističkom ispitu (presliku)
 • odobrenje za samostalan rad (presliku)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (orginal, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ , broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13, 98/19), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, OB Gospić obrađuje osobne podatke koje kandidat dostavi u okviru svoje prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu bolnici za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja te obaviještavanja kandidata. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Povlačenjem privole za obradu osobnih podataka OB Gospić neće moći obraditi Vašu prijavu na natječaj.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi sa obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a rok za ob/avještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

                                                                                              Opća bolnica Gospić

Opća Bolnica Gospić