Srijeda, 14 Travanj 2021 07:39

Natječaj za prijem u radni odnos

    

 

     Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 100-01/20-02/15, URBROJ: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021.godine, ravnatelj Opće bolnice Gospić objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata na radno mjesto:

1. Zdravstveni radnik – pripravnik

- prvostupnik/ica sestrinstva (VŠS)

-  2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen         preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij

2. Zdravstveni radnik – pripravnik

- medicinska sestra/tehničar/ (SSS)

-  4 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- IV stupanj stručne spreme - završena srednja medicinska škola za zanimanje

   medicinska sestra/tehničar

 

3. Zdravstveni radnik – pripravnik

- prvostupnik/ica medicinsko laboratorijske dijagnostike (VŠS)

-  1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij lab. dijagnostike ili preddiplomski stručni studij inženjera lab. dijagnostike

 

 

 

4. Zdravstveni radnik – pripravnik

- zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka (SSS)

-  1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- IV stupanj stručne spreme - završena srednja medicinska škola za zanimanje      

zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka

 

5. Zdravstveni radnik – pripravnik

- prvostupnik/ica radiološke tehnologije / prvostupnik/ica medicinske radiologije (VŠS)

- 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

-viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij radiološke tehnologije

6. Zdravstveni radnik – pripravnik

- prvostupnik /ica fizioterapije (VŠS)

- 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

-viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij fizioterapije

7. Zdravstveni radnik – pripravnik

- primalja-asistentica (SSS)

- 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- IV stupanj stručne spreme - završena srednja škola za zanimanje primalja ili

             primalja asistentica

 

 

 

Navedena zapošljavanja se provode putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 1 godine).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 • preslika diplome odnosno svjedodžbe ovisno o traženoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjerena preslika radne knjižice (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu)
 • uvjerenje HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticaju zapošljavanja.

Pored navedenih uvjeta osoba treba ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti:

 • nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „ Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom točke i radnog mjesta,  osobno ili poštom. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.

Izabrani izvršitelji započeti će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ , broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. i 103/03., 148/13. I 98/19.), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te troška prijevoza sukladno Odluci Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu OB Gospić za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici, oglasnoj ploči te u pojedinačnoj pisanoj obavijesti, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi sa obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

                                                                                                          Ravnatelj

                                               Mr. Sandra Čubelić, dr.med., spec. pedijatar

Četvrtak, 01 Travanj 2021 11:45

Natječaj za prijem u radni odnos

 

 

 

Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17.), ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 • doktora medicine – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 24 mjeseca u objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP).
 • medicinske sestre/tehničara (SSS) - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme u Odjelu za specijalističko-konzilijarnu djelatnost, ambulanta za internu medicinu.

Uvjeti pod a):

 • završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad.

Uvjeti pod b):

 • završena srednja stručna sprema za zanimanje medicinska sestra/tehničar,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu (presliku),
 • diploma/svjedodžbu o završenom studiju/školi (presliku),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku)
 • odobrenje za samostalan rad (presliku)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (orginal, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ , broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.,), dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. , 94/01., 103/03., 148/13, 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).

OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, OB Gospić obrađuje osobne podatke koje kandidat dostavi u okviru svoje prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu bolnici za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja te obaviještavanja kandidata. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Povlačenjem privole za obradu osobnih podataka OB Gospić neće se  moći obratiti kandidatu za prijavu na natječaj.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi sa obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

                                                                                                                   Opća bolnica Gospić

 

 

 

Na temelju odredaba članka  40. i 41. Zakona o ustanovama  (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti   (NN broj 100/18., 125/19. 147/20.) i  članaka  29. i 30. Statuta Opće bolnice Gospić, te Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić od  19. ožujka 2021. godine (Ur.broj: 2125/53-­­­­­642/21.) Upravno vijeće Opće bolnice Gospić, raspisuje

            N  A  T   J   E  Č  A  J

 

         za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice Gospić

I. Za ravnatelja može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci
 • da nije u sukobu interesa odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
 • da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima OB Gospić ima poslovni odnos,
 • da on ili njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela OB Gospić,
 • da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
 • da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa,
 • da ima predložen plan i program rada OB Gospić za mandatno razdoblje.

 

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, kandidati za ravnatelja dužni su

     priložiti:

 1. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz točke I.ovog natječaja
 2. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 3. dokazi o radnom iskustvu: a) elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja i b) potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu od 5 godina rada u struci;
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 5. ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica s kojima OB Gospić ima poslovni odnos, da kandidat, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela OB Gospić, ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja
 6. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
 7. uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
 8. program rada i razvoja Opće bolnice Gospić za mandatno razdoblje.

III.  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  dostupni su na poveznici Ministarstva branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

IV. Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica Gospić jamči svakom prijavljenom kandidatu/kandidatkinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja.

V. Ravnatelj Opće bolnice Gospić imenuje se na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja.

VI. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

VII. Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

VIII.Svi kandidati biti će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

IX. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ, Kaniška 111, 53000 Gospić, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“), ili se mogu predati osobno na urudžbeni zapisnik na navedenoj adresi.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

X. Opća bolnica Gospić pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Opća bolnica Gospić

 

Stranica 1 od 8
Opća Bolnica Gospić