Srijeda, 29 Rujan 2021 07:26

Javni natječaj za imenovanje na mandat od 4 godine

 

    

Na temelju članka 2.a Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (NN 145/13, 31/15, 49/16 i 62/18), članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić te članka 20. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Opće bolnice Gospić, ravnatelj ustanove raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za imenovanje na mandat od 4 godine

 1. voditelja-ice odjela za unutarnje bolesti
 2. voditelja-ice odjela kirurške bolesti
 3. voditelja-ice odjela za dječje bolesti
 4. voditelj-ice odjela za ginekologiju i opstetriciju
 5. voditelja-ice odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje
 6. voditelja-ice odjela za specijalističko-konzilijarnu djelatnost
 7. voditelja-ice objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP)
 8. voditelja-ice odjela fizikalne medicine i rehabilitacije
 9. voditelja-ice odjela kliničke radiologije
 10. voditelja-ice odjela medicinsko-biokemijske lab.dijagnostike i transfuzije

UVJETI:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski studij zdravstvenog usmjerenja (medicinski fakultet) – akademski naziv doktora medicine (za odjel medicinsko-biokemijske lab.dijagnostike i transfuzije: ili studij medicinske biokemije)
 • odobrenje za samostalan rad
 • položen odgovarajući specijalistički ispit prema radnom mjestu (za odjel medicinsko-biokemijske lab.dijagnostike i transfuzije: ili stručni ispit za mag.med.biockem., te za OHBP: ili stručni ispit za doktora medicine)
 • 2 godine radnog iskustva u struci

Uz prijavu (obvezno navesti e-mail i broj telefona) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • plan i program rada ustrojstvene jedinice za koju se kandidat prijavljuje
 • životopis
 • domovnicu
 • diplomu o završenom fakultetu
 • uvjerenje o položenom stručnom/specijalističkom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad
 • dokaz o radnom iskustvu – ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidienciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (orginal, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).

U slučaju izbora kandidata koji nije radnik bolnice, njegovo imenovanje i sklapanje odgovarajućeg ugovora o radu na određeno vrijeme uvjetovano je predhodnom suglasnošću Ministarstva zdravstva za zapošljavanje odabranog kandidata, sukladno posebnom propisu o zabrani zapošljavanja u javnim službama.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja koji se odnose na stručnu spremu, specijalizaciju, stručni/specijalistički ispit i radno iskustvo za reizborni položaj te kopija domovnice kandidati koji su zaposleni u OB Gospić nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na javni natječaj, jer će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije OB Gospić.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ , broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.,), dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. , 94/01., 103/03., 148/13, 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).

Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, a nije priložio sve dokaze sukladno posebnom propisu temeljem kojeg se poziva  na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, iste prijave će se razmatrati kao i sve ostale prijave kandidata koji ne ostvaruju pravo prednosti zapošljavanja prema posebnim propisima.

OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Bolnica zadržava pravo neimenovanja niti jednog od prijavljenih kandidata.

Bolnica može pozvati kandidate na provjeru stručnih i radnih sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Provjera se može obavljati intervjuom, testiranjem, rješavanjem određenih zadataka ili na drugi prikladan način, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, OB Gospić obrađuje osobne podatke koje kandidat dostavi u okviru svoje prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu bolnici za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja te obavještavanja kandidata. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Povlačenjem privole za obradu osobnih podataka OB Gospić neće se  moći obratiti kandidatu za prijavu na natječaj.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi sa obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Priložene isprave mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora iste dostavi u izvorniku. Priložena dokumentacija se ne vraća.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj će se objaviti putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici ustanove, te u NN.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu: Opća bolnica Gospić,  53 000 Gospić, Kaniška 111, s naznakom: „Natječaj – voditelj odjela za ___________“

 

 

Opća bolnica Gospić

Opća Bolnica Gospić