Srijeda, 29 Rujan 2021 07:18

Interni natječaj

 

 

Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić,  ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje

 INTERNI NATJEČAJ

za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru u OB Gospić

 

 

I

Raspisuje se natječaj za popnjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru (u daljnjem tekstu: reizborni položaji) u OB Gospić za:

 • pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor (m/ž)
 • pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra bolnice (m/ž)
 • glavna sestra Odjela za unutarnje bolesti (m/ž)
 • glavna sestra Odjela za kirurške bolesti (m/ž)
 • glavna sestra Odjela za dječje bolesti (m/ž)
 • glavna sestra Odjela za ginekologiju i porodiljstvo (m/ž)
 • glavna sestra Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (m/ž)
 • glavna sestra Odjela za specijalističko-konzilijarnu djelatnost (m/ž)
 • glavna sestra Objedinjenog hitnog bolničkog prijema - OHBP (m/ž).

II

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju zadovoljiti ove uvjete

- za reizborni položaj pod 1:

 • doktor medicine, specijalist
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad HLK-a
 • 3 godine radnog iskustva.

 

- za reizborni položaj pod 2:

 • stručni prvostupnik sestrinstva - bacc.med.tech./magistar struke ili stručni specijalist sestrinstva (VŠS/VSS)
 • položen stručni ispit
 • 5 godina radnog iskustva
 • odobrenje za samostalni rad nadležne komore.

 

-  za reizborni položaj pod 3. – 9.:

1. stručni prvostupnik sestrinstva

2. položen stručni ispit

3. tri godine radnog iskustva (pod 6. u primaljskoj skrbi)

4. odobrenje za samostalni rad izdano od nadležene komore.

III

Kandidati za reizborne položaje iz točke I ovog natječaja dužni su uz prijavu dostaviti:

- životopis

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja)

- dokumentaciju (presliku) kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke II

- plan i program za poslove reizbornog položaja za koji podnose prijavu s detaljnjim opisom.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II koji se odnose na stručnu spremu, specijalizaciju i radno iskustvo za svaki pojedini reizborni položaj kandidati nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije OB Gospić.

IV

Mandatno razdoblje odgovornih osoba OB Gospić traje 4 godine.

V

Rok za podnošenje prijava na natječaj određen je u točki VI, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja.

VI

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, odnosno neizvršenje izbora kandidata bez obrazloženja.

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz ovog internog natječaja zaključno je 08. listopada 2021. godine do 14 sati na urudžbeni zapisnik Opće bolnice Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom “Za interni natječaj – radno mjesto ___________“ bez obzira na način dostave, a rok za obavještavanje kandidata  o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja.

                            

                                                                                               Opća bolnica Gospić                     

                                                                                                       Ravnatelj                             

                                                                           Mr. Sandra Čubelić, dr.med.,spec.pedijatar

Opća Bolnica Gospić