Petak, 08 Rujan 2023 07:31

Javni natječaj za izbor kandidata na radno mjesto: 1. Zdravstveni radnik – pripravnik - prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (VŠS) - 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Plana prijema pripravnika za 2023. godinu KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine ravnatelj Opće bolnice Gospić objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata na radno mjesto:

1. Zdravstveni radnik – pripravnik

- prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (VŠS)

-  1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Navedeno zapošljavanje se provodi putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 1 godine).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Uz prijavu na natječaj (prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te navesti za koje se radno mjesto kandidat javlja) kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (životopis je potrebno vlastoručno potpisati)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
  • svjedodžbu o završenom studiju/školi (presliku),
  • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjerena preslika radne knjižice (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (orginal, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).
  • uvjerenje HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticaju zapošljavanja.

Pored navedenih uvjeta osoba treba ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti:

  • nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izabrani izvršitelji započeti će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja  prava pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.,), dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. , 94/01., 103/03., 148/13, 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).

OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

U postupku odabira kandidata za prijam na pripravnički staž uzimat će se u obzir kandidati koji su ranije završili obrazovanje. Kriterij za odabir ako su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca i godine prednost ima kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja (pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama). U slučaju istog trajanja obrazovanja prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena postignutih tijekom školovanja. 

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koju čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti poslova umanjen za postotak plaće pripravnika

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu OB Gospić za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici, oglasnoj ploči te u pojedinačnoj pisanoj obavijesti, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi sa obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom radnog mjesta,  osobno ili poštom. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                  Opća bolnica Gospić

Opća Bolnica Gospić