Srijeda, 21 Srpanj 2021 14:33

Natječaj za prijem u radni odnos

 

   

     Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 100-01/20-02/15, URBROJ: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021. godine i izmjene Plana prijema pripravnika za 2021. godinu KLASA: 100-01/21-02/20, URBROJ: 534-04-1-1/3-21-03 od 02. lipnja 2021. godine ravnatelj Opće bolnice Gospić objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata na radno mjesto:

 

1. Zdravstveni radnik – pripravnik

- prvostupnik/ica radiološke tehnologije / prvostupnik/ica medicinske radiologije (VŠS)

- 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

-viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij radiološke tehnologije

2. Zdravstveni radnik – pripravnik

- prvostupnik / ica fizioterapije (VŠS)

- 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

-viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij fizioterapije

3. Zdravstveni radnik – pripravnik

- fizioterapeutski tehničar (SSS)

- 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- IV stupanj stručne spreme - završena srednja škola za zanimanje fizioterapeutski tehničar

 

Navedena zapošljavanja se provode putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 1 godine).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 • preslika diplome odnosno svjedodžbe ovisno o traženoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjerena preslika radne knjižice (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu)
 • uvjerenje HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticaju zapošljavanja.

Pored navedenih uvjeta osoba treba ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti:

 • nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „ Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom točke i radnog mjesta,  osobno ili poštom. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.

Izabrani izvršitelji započeti će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ , broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. i 103/03., 148/13. I 98/19.), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te troška prijevoza sukladno Odluci Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu OB Gospić za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici, oglasnoj ploči te u pojedinačnoj pisanoj obavijesti, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi sa obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

                                                                                                                  Opća bolnica Gospić

 

 

 

     Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 100-01/20-02/15, URBROJ: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021. godine i izmjene Plana prijema pripravnika za 2021. godinu KLASA: 100-01/21-02/20, URBROJ: 534-04-1-1/3-21-03 od 02. lipnja 2021. godine ravnatelj Opće bolnice Gospić objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata na radno mjesto:

 

1. Zdravstveni radnik – pripravnik

- prvostupnik/ica radiološke tehnologije / prvostupnik/ica medicinske radiologije (VŠS)

- 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

-viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij radiološke tehnologije

2. Zdravstveni radnik – pripravnik

- prvostupnik / ica fizioterapije (VŠS)

- 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

-viša stručna sprema stečena prema prijašnjim važećim propisima, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij fizioterapije

3. Zdravstveni radnik – pripravnik

- fizioterapeutski tehničar (SSS)

- 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- IV stupanj stručne spreme - završena srednja škola za zanimanje fizioterapeutski tehničar

 

Navedena zapošljavanja se provode putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 1 godine).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavi treba priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 • preslika diplome odnosno svjedodžbe ovisno o traženoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjerena preslika radne knjižice (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu)
 • uvjerenje HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticaju zapošljavanja.

Pored navedenih uvjeta osoba treba ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti:

 • nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciji nezaposlenih.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „ Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom točke i radnog mjesta,  osobno ili poštom. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.

Izabrani izvršitelji započeti će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17. i 98/19.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ , broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. i 103/03., 148/13. I 98/19.), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te troška prijevoza sukladno Odluci Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu OB Gospić za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici, oglasnoj ploči te u pojedinačnoj pisanoj obavijesti, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi sa obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

                                                                                                                                                                              Opća bolnica Gospić           

 

P o t v r đ u j e   s e   d a   j e:

                                                    

Ovaj natječaj objavljen na oglasnoj ploči OB Gospić dana 14. travnja 2021. godine.

Ur.broj: 2125/53-______/21.

Gospić, 16. srpnja 2021 . godine

                                                                                                         

Ravnatelj

Mr. Sandra Čubelić, dr.med., spec. pedijatar

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata na radno mjesto:

1. Zdravstveni radnik – pripravnik - prvostupnik/ica radiološke tehnologije / prvostupnik/ica medicinske radiologije (VŠS) - 2 izvršitelj/ica

2. Zdravstveni radnik – pripravnik- prvostupnik /ica fizioterapije (VŠS) - 1 izvršitelj/ica

3. Zdravstveni radnik – pripravnik fizioterapeutski tehničar (SSS) - 2 izvršitelj/ica

Objava:

 • NN
 • ZZZ
 • Oglasna ploča
 • Web OB GS

Objavljen:_________________________________

Rok za prijave:_____________________________

Rok za odluku:_____________________________

Broj prijava pod 1.:________________

Broj prijava pod 2.:________________

Broj prijava pod 3.:________________

 

Zabilješke:_________________________________________________________________

 

Opća Bolnica Gospić