Srijeda, 24 Ožujak 2021 11:33

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice Gospić

 

 

Na temelju odredaba članka  40. i 41. Zakona o ustanovama  (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti   (NN broj 100/18., 125/19. 147/20.) i  članaka  29. i 30. Statuta Opće bolnice Gospić, te Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić od  19. ožujka 2021. godine (Ur.broj: 2125/53-­­­­­642/21.) Upravno vijeće Opće bolnice Gospić, raspisuje

            N  A  T   J   E  Č  A  J

 

         za izbor i imenovanje ravnatelja Opće bolnice Gospić

I. Za ravnatelja može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci
 • da nije u sukobu interesa odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
 • da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima OB Gospić ima poslovni odnos,
 • da on ili njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela OB Gospić,
 • da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
 • da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa,
 • da ima predložen plan i program rada OB Gospić za mandatno razdoblje.

 

II. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj, kandidati za ravnatelja dužni su

     priložiti:

 1. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz točke I.ovog natječaja
 2. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 3. dokazi o radnom iskustvu: a) elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja i b) potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu od 5 godina rada u struci;
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 5. ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica s kojima OB Gospić ima poslovni odnos, da kandidat, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela OB Gospić, ne stariju od mjesec dana od dana objave natječaja
 6. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
 7. uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveze iz radnog odnosa, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
 8. program rada i razvoja Opće bolnice Gospić za mandatno razdoblje.

III.  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  dostupni su na poveznici Ministarstva branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

IV. Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica Gospić jamči svakom prijavljenom kandidatu/kandidatkinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja.

V. Ravnatelj Opće bolnice Gospić imenuje se na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja.

VI. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

VII. Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

VIII.Svi kandidati biti će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

IX. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: OPĆA BOLNICA GOSPIĆ, Kaniška 111, 53000 Gospić, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“), ili se mogu predati osobno na urudžbeni zapisnik na navedenoj adresi.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

X. Opća bolnica Gospić pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Opća bolnica Gospić

 

Opća Bolnica Gospić