Petak, 17 Studeni 2017 15:58

Natječaj za prijam u radni odnos – logoped, stručni suradnik za kvalitetu

Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12.,150/13. i 153/13.), ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos  

  1. logopeda – 1 izvršitelja/icu na neodređeno vrijeme u Odjel za specijalističko-konzilijarnu djelatnost
  2. stručnog suradnika za kvalitetu – 1 izvršitelja/icu na neodređeno vrijeme u Jedinicu osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite.

Uvjeti pod a):

  • professor logoped (VSS), magistar logopedije, Edukacijsko-rehabilitacijiski fakultet.

Uvjeti pod b):

  • magistar organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu, Medicinski fakultet
  • 1 godina radnog iskustva u zdravstvo.

Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • domovnicu (presliku)
  • diploma o završenom studiju (presliku)
  • dokaz o radnom iskustvu – pod b)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (orginal, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu je dužan  priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kao i dokaze propisane propisom na koji se poziva.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Priloženu natječajnu dokumenataciju ne vraćamo.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

                                                                                              Opća bolnica Gospić

 

Pročitano 53 puta
Više u ovoj kategoriji: Natječaj za prijem u radni odnos »